skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Iraq xóa Tất cả các phiên bản British Journal Of Politics &Amp; International Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transatlantic Institutions: Can Partnership be Engineered?

Peterson, John ; Steffenson, Rebecca

The British Journal of Politics and International Relations, February 2009, Vol.11(1), pp.25-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1481 ; E-ISSN: 1467-856X ; DOI: 10.1111/j.1467-856x.2008.00355.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blair's War on Terror: Selling Intervention to Middle England

Holland, Jack

The British Journal of Politics and International Relations, February 2012, Vol.14(1), pp.74-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1481 ; E-ISSN: 1467-856X ; DOI: 10.1111/j.1467-856X.2011.00469.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Holland, Jack
  2. Holland, J.
  3. Steffenson, R
  4. Steffenson, Rebecca
  5. Peterson, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...