skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Chủ đề: Aged xóa Nhan đề tạp chí: British Heart Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospective study of heart disease in untreated maturity onset diabetics.

Shapiro, L M ; Leatherdale, B A ; Coyne, M E ; Fletcher, R F ; Mackinnon, J

British Heart Journal, 1 September 1980, Vol.44(3), p.342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0769 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/hrt.44.3.342 ; PMID: 7426192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. BMJ Journals (BMJ Publishing Group)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Coyne, M.E.
  2. Mackinnon
  3. Leatherdale, B.A.
  4. Fletcher, R.F.
  5. Mackinnon, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...