skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two to Tango: An Analysis of Brazilian-Argentine Relations

Mariano, Karina

Brazilian Political Science Review, Vol.7(1), pp.118-121 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From National Dissension to International Negative Cycles*

Dobre, Cristiana

Brazilian Political Science Review, Vol.12(3), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19813821 ; DOI: 10.1590/1981-3821201800030010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Transforming Brazil. A History of National Development in the Postwar Era *

Loureiro, Maria

Brazilian Political Science Review, Vol.9(2), pp.127-132 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese International Relations: an assessment of the 1971-2011 period *

Malafaia, Thiago

Brazilian Political Science Review, 2016, Vol.10(1), pp.1-28 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1590/1981-38212016000100007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanism and Solidarity in Brazilian Foreign Policy Under Lula (2003-2010): Theory and Practice1

de Faria, Carlos ; Paradis, Clarisse

Brazilian Political Science Review, 2013, Vol.7(2), pp.8-36,5,179 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomy of interstate conflicts: is South America a peaceful region? *

Franchi, Tássio ; Migon, Eduardo ; Villarreal, Roberto

Brazilian Political Science Review, 2017, Vol.11(2), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1590/1981-3821201700020008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Powers and the Notion of International Responsibility: moral duty or shifting goalpost? *

Kenkel, Kai ; Martins, Marcelle

Brazilian Political Science Review, 2016, Vol.10(1), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1590/1981-38212016000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Development - An International Political Economy Perspective

Lucena, Cristiane

Brazilian Political Science Review, 2013, Vol.7(3), pp.145-160,167 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Analysis of Brazil's Foreign Policy Drivers Towards the USA: Comment on Amorim Neto (2011)*

Mourón, Fernando ; Urdinez, Francisco

Brazilian Political Science Review, 2014, Vol.8(2), pp.92-113 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Policy Change in Brazil: Comparing Castelo Branco (1964-1967) and Fernando Collor (1990-1992)

Sposito, Ítalo

Brazilian Political Science Review, 2013, Vol.7(3), pp.118-144,167 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Securing our Survival (SOS)": Non-State Actors and the Campaign for a Nuclear Weapons Convention through the Prism of Securitisation Theory

Dalaqua, Renata

Brazilian Political Science Review, 2013, Vol.7(3), pp.90-117,167-168 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kenkel, Kai Michael
  2. Urdinez, Francisco
  3. Lucena, Cristiane
  4. Mourón, Fernando
  5. Dalaqua, Renata

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...