skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản 1995đến2001 xóa Tất cả các phiên bản Brazilian Journal of Medical and Biological Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head-to-head comparison of dipyridamole, dobutamine and pacing stress echocardiography for the detection of myocardial ischemia in an animal model of coronary artery stenosis

Schmidt, A ; de Almeida-Filho, O.C ; Ayres-Neto, E.M ; Carneiro, J.J ; Marin-Neto, J.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 July 2001, Vol.34(7), pp.903-911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2001000700010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pulsatile flow model for in vitro quantitative evaluation of prosthetic valve regurgitation

Giuliatti, S ; Gallo Jr, L ; Almeida-Filho, O.C ; Schmidt, A ; Marin-Neto, J.A ; Pelá, C.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 March 2000, Vol.33(3), pp.341-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2000000300013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. J.A. Marin-Neto
  2. B.C. Maciel
  3. Schmidt
  4. A. Schmidt
  5. Schmidt, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...