skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kircher, Tilo xóa Nhan đề tạp chí: Brain structure & function xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial-temporal dynamics of gesture-speech integration: a simultaneous EEG-fMRI study

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sommer, Jens ; Gebhardt, Helge ; Nagels, Arne ; Sammer, Gebhard ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain structure & function, September 2018, Vol.223(7), pp.3073-3089 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1863-2661 ; PMID: 29737415 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00429-018-1674-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kircher, Tilo
  2. He, Yf
  3. Steines, M
  4. Sommer, Jens
  5. Gebhardt, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...