skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Nhan đề tạp chí: Brain structure & function xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasticity of left perisylvian white-matter tracts is associated with individual differences in math learning

Jolles, Dietsje ; Wassermann, Demian ; Chokhani, Ritika ; Richardson, Jennifer ; Tenison, Caitlin ; Bammer, Roland ; Fuchs, Lynn ; Supekar, Kaustubh ; Menon, Vinod

Jolles, Dietsje, Demian Wassermann, Ritika Chokhani, Jennifer Richardson, Caitlin Tenison, Roland Bammer, Lynn Fuchs, Kaustubh Supekar, and Vinod Menon. 2015. “Plasticity of left perisylvian white-matter tracts is associated with individual differences in math learning.” Brain Structure & Function 221 (1): 1337-1351. doi:10.1007/s00429-014-0975-6. http://dx.doi.org/10.1007/s00429-014-0975-6. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1863-2653 ; DOI: 10.1007/s00429-014-0975-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. DASH (Harvard Library)  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tenison, Caitlin
  2. Chokhani, Ritika
  3. Jolles, Dietsje
  4. Wassermann, Demian
  5. Richardson, Jennifer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...