skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Brain research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of gravity on human spontaneous 10-Hz electroencephalographic oscillations during the arrest reaction

Cheron, G ; Leroy, A ; De Saedeleer, C ; Bengoetxea, A ; Lipshits, M ; Cebolla, A ; Servais, L ; Dan, B ; Berthoz, A ; Mcintyre, J

Brain Research, 2006, Vol.1121(1), pp.104-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/j.brainres.2006.08.098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the prepositus hypoglossi nucleus the source of another vestibulo-ocular pathway?

Baker, R ; Berthoz, A

Brain Research, 1975, Vol.86(1), pp.121-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(75)90643-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous nystagmus recorded in trochlear motoneurons following labyrinthine lesion

Baker, R ; Berthoz, A

Brain research, 10 September 1971, Vol.32(1), pp.239-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 5113043 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual contribution to rapid motor responses during postural control

Nashner, L ; Berthoz, A

Brain Research, 1978, Vol.150(2), pp.403-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(78)90291-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency analysis of vestibular influence on extensor motoneurons. II. Relationship between neck and forelimb extensors

Berthoz, A ; Anderson, J H

Brain research, November 1971, Vol.34(2), pp.376-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 5316890 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency analysis of vestibular influence on extensor motoneurones. 3. Neck and forelimb motor unit activity after hemilabyrinthectomy

Berthoz, A ; Anderson, J H

Brain research, 13 October 1972, Vol.45(1), pp.236-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 4538567 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synaptic connections to trochlear motoneurons determined by individual vestibular nerve branch stimulation in the cat

Baker, R ; Precht, W ; Berthoz, A

Brain Research, 1973, Vol.64, pp.402-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(73)90195-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuronal activity in the prepositus hypoglossi nucleus correlated with vertical and horizontal eye movement in the cat

Baker, R ; Gresty, M ; Berthoz, A

Brain Research, 1976, Vol.101(2), pp.366-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(76)90278-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monosynaptic excitation of trochlear motoneurons following electrical stimulation of the prepositus hypoglossi nucleus

Baker, R ; Berthoz, A ; Delgado-Garci´a, J

Brain Research, 1977, Vol.121(1), pp.157-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(77)90445-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synaptic connections to trochlear motoneurons determined by individual vestibular nerve branch stimulation in the cat

Baker, R ; Precht, W ; Berthoz, A

Brain research, 21 December 1973, Vol.64, pp.402-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 4781349 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic relations between natural vestibular inputs and activity of forelimb extensor muscles in the decerebrate cat. III. Motor output during rotations in the vertical plane

Soechting, J F ; Anderson, J H ; Berthoz, A

Brain research, 14 January 1977, Vol.120(1), pp.35-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 299826 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuronal activity underlying vestibular nystagmus in the oblique oculomotor system of the cat

Berthoz, A ; Baker, R ; Goldberg, A

Brain Research, 1974, Vol.71(2), pp.233-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(74)90965-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor output to deafferented forelimb extensors in the decerebrate cat during natural vestibular stimulation

Anderson, J H ; Berthoz, A ; Soechting, J F ; Terzuolo, C A

Brain research, 11 February 1977, Vol.122(1), pp.150-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 851479 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (2)
 2. 1972đến1972  (1)
 3. 1973đến1973  (2)
 4. 1974đến1975  (2)
 5. Sau 1975  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berthoz, A.
 2. Baker, R.
 3. Berthoz, Alain
 4. Anderson, John H
 5. Anderson, J H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...