skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Anatomy & Physiology xóa Nhan đề tạp chí: Brain Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acute binge cocaine on levels of extracellular dopamine in the caudate putamen and nucleus accumbens in male C57BL/6J and 129/J mice

Zhang, Y ; Schlussman, S D ; Ho, A ; Kreek, M J

Brain research, 27 December 2001, Vol.923(1-2), pp.172-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 11743985 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative effects of a melatonin agonist on the circadian system in mice and Syrian hamsters

Van Reeth, O ; Olivares, E ; Zhang, Y ; Zee, P.C ; Mocaer, E ; Defrance, R ; Turek, F.W

Brain Research, 1997, Vol.762(1), pp.185-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/S0006-8993(97)00382-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activation of fos in mouse amygdala by local infusion of norepinephrine or atipamezole

Stone, E A ; Zhang, Y ; Hiller, J M ; Simon, E J ; Hillman, D E

Brain research, 05 December 1997, Vol.778(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 9462871 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interaction of opioids and galanin in dorsal horn of the spinal cord in mononeuropathic rats

Zhang, Y P ; Yu, L C ; Lundeberg, T

Regulatory peptides, 29 January 2000, Vol.86(1-3), pp.89-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-0115 ; PMID: 10672907 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y.
  2. Olivares, E
  3. Hiller, J M
  4. Defrance, R
  5. Jeanne Kreek, Mary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...