skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fazli, Ladan xóa Tác giả/ người sáng tác: Hurtado-Coll, Antonio xóa Nhan đề tạp chí: Bmc Cancer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of TMPRSS2-ERG gene fusion with clinical characteristics and outcomes: results from a population-based study of prostate cancer

Gleave Martin E ; Rajput Ashish B ; Fazli Ladan ; Hurtado-Coll Antonio ; Kwon Erika M ; Miller Melinda A ; Johnson Karynn ; Agalliu Ilir ; Fitzgerald Liesel M ; Cox Michael E ; Ostrander Elaine A ; Stanford Janet L ; Huntsman David G

BMC Cancer, 01 August 2008, Vol.8(1), p.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2407 ; E-ISSN: 1471-2407 ; DOI: 10.1186/1471-2407-8-230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rajput Ashish B
  2. Kwon, E.M.
  3. Ostrander, Elaine A
  4. Hurtado-Coll, Antonio
  5. Miller, Melinda A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...