skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Blood xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential deregulation of NK cell subset distribution and function starting in acute HIV-1 infection

Alter, Galit ; Teigen, Nickolas ; Davis, Benjamin T ; Addo, Marylyn M ; Suscovich, Todd J ; Waring, Michael T ; Streeck, Hendrik ; Johnston, Mary N ; Staller, Kyle D ; Zaman, M Tauheed ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias ; Basgoz, Nesli ; Rosenberg, Eric S ; Altfeld, Marcus

Blood, 15 November 2005, Vol.106(10), pp.3366-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; PMID: 16002429 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1-specific cytotoxicity is preferentially mediated by a subset of CD8(+) T cells producing both interferon-gamma and tumor necrosis factor-alpha

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G ; Waring, Michael T ; Mui, Stanley K ; Johnston, Mary N ; Cohen, Daniel ; Addo, Marylyn M ; Zaunders, John ; Alter, Galit ; Pae, Eunice ; Strick, Daryld ; Allen, Todd M ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Altfeld, Marcus

Blood, 15 July 2004, Vol.104(2), pp.487-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; PMID: 15059848 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telomerase activity of HIV-1-specific CD8+ T cells: constitutive up-regulation in controllers and selective increase by blockade of PD ligand 1 in progressors

Lichterfeld, Mathias ; Mou, Danlei ; Cung, Thai Duong Hong ; Williams, Katie L ; Waring, Michael T ; Huang, Jinghe ; Pereyra, Florencia ; Trocha, Alicja ; Freeman, Gordon J ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G

Blood, 01 November 2008, Vol.112(9), pp.3679-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-0020 ; PMID: 18728248 Version:1 ; DOI: 10.1182/blood-2008-01-135442

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, X.G.
  2. Rosenberg, Eric S
  3. Yu, Xg
  4. Waring, Michael T
  5. Lichterfeld, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...