skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bertino, E xóa Nhan đề tạp chí: Bjog-An International Journal Of Obstetrics And Gynaecology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The objectives, design and implementation of the INTERGROWTH-21st Project

Villar, J ; Altman, D G ; Purwar, M ; Noble, J A ; Knight, H E ; Ruyan, P ; Cheikh Ismail, L ; Barros, F C ; Lambert, A ; Papageorghiou, A T ; Carvalho, M ; Jaffer, Y A ; Bertino, E ; Gravett, M G ; Bhutta, Z A ; Kennedy, S H

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, September 2013, Vol.120 Suppl 2, pp.9-26, v [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 23678873 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rapid questionnaire assessment of environmental exposures to pregnant women in the INTERGROWTH-21st Project

Eskenazi, B ; Bradman, A ; Finkton, D ; Purwar, M ; Noble, J A ; Pang, R ; Burnham, O ; Cheikh Ismail, L ; Farhi, F ; Barros, F C ; Lambert, A ; Papageorghiou, A T ; Carvalho, M ; Jaffer, Y A ; Bertino, E ; Gravett, M G ; Altman, D G ; Ohuma, E O ; Kennedy, S H ; Bhutta, Z A ; Villar, J

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, September 2013, Vol.120 Suppl 2, pp.129-38, v [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 24028080 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bradman, A
  2. Eskenazi, B
  3. Purwar, M
  4. Gravett, M G
  5. Papageorghiou, A T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...