skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: Bioresource technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrolysis of fenamiphos and its toxic oxidation products by Microbacterium sp. in pure culture and groundwater

Cáceres, Tanya. P ; Megharaj, Mallavarapu ; Malik, Seidu ; Beer, Michael ; Naidu, Ravi

Bioresource Technology, 2009, Vol.100(10), pp.2732-2736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2008.12.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal impact on bacterial biomass based on DNA analyses and uptake by wild plants in the abandoned copper mine soils

Guo, Zhaohui ; Megharaj, Mallavarapu ; Beer, Michael ; Ming, Hui ; Mahmudur Rahman, Mohammad ; Wu, Weihong ; Naidu, Ravi

Bioresource Technology, 2009, Vol.100(17), pp.3831-3836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2009.02.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...