skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Nhan đề tạp chí: Bioresource Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporation of hazelnut shell and husk in MDF production

Cöpür, Yalçin ; Güler, Cengiz ; Taşçioğlu, Cihat ; Tozluoğlu, Ayhan

Bioresource technology, October 2008, Vol.99(15), pp.7402-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; PMID: 18291641 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2008.01.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of veneer side wettability on bonding quality of Eucalyptus globulus plywoods prepared using a tannin-phenol-formaldehyde adhesive

Vázquez, G ; González-Alvarez, J ; López-Suevos, F ; Antorrena, G

Bioresource technology, May 2003, Vol.87(3), pp.349-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; PMID: 12507878 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rice straw-wood particle composite for sound absorbing wooden construction materials

Yang , H.S. ; Kim , D.J. ; Kim , H.J.

Bioresource technology, 2003, Vol.86(2), pp.117-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected properties of particleboard panels manufactured from rice straws of different geometries

Li, Xianjun ; Cai, Zhiyong ; Winandy, Jerrold E ; Basta, Altaf H

Bioresource technology, June 2010, Vol.101(12), pp.4662-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 20153181 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2010.01.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The manufacture of particleboards using mixture of peanut hull (Arachis hypoqaea L.) and European Black pine (Pinus nigra Arnold) wood chips

Guler, Cengiz ; Copur, Yalcin ; Tascioglu, Cihat

Bioresource technology, May 2008, Vol.99(8), pp.2893-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; PMID: 17689074 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Availability of corn stover as a sustainable feedstock for bioethanol production

Kadam, Kiran L ; Mcmillan, James D

Bioresource technology, May 2003, Vol.88(1), pp.17-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; PMID: 12573559 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotransformation of phosphogypsum in wastewaters from the dairy industry

Wolicka, Dorota

Bioresource technology, September 2008, Vol.99(13), pp.5666-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; PMID: 18061442 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New insulating particleboards prepared from mixture of solid wastes from tissue paper manufacturing and corn peel

Lertsutthiwong, Pranee ; Khunthon, Srichalai ; Siralertmukul, Krisana ; Noomun, Khanittha ; Chandrkrachang, Suwalee

Bioresource technology, July 2008, Vol.99(11), pp.4841-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; PMID: 17977719 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulfur-free lignins from alkaline pulping tested in mortar for use as mortar additives

Nadif, A ; Hunkeler, D ; Käuper, P

Bioresource technology, August 2002, Vol.84(1), pp.49-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; PMID: 12137268 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manufacture of flame retardant foaming board from waste papers reinforced with phenol-formaldehyde resin

Chang, Chih Pong ; Hung, Szu Chia

Bioresource technology, January 2003, Vol.86(2), pp.201-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; PMID: 12653288 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tannin-based rigid foams: a survey of chemical and physical properties

Tondi, G ; Zhao, W ; Pizzi, A ; Du, G ; Fierro, V ; Celzard, A

Bioresource technology, November 2009, Vol.100(21), pp.5162-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 19576764 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2009.05.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pilot plant for production of ceiling boards from rice husks

Ajiwe , V.I.E. ; Okeke , C.A. ; Ekwuozor , S.C. ; Uba , I.C.

Bioresource Technology, 1998, Vol.(1), pp.41-43

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2002  (1)
 3. 2003đến2007  (4)
 4. 2008đến2009  (5)
 5. Sau 2009  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Xianjun
 2. Mcmillan, James D
 3. Käuper, P
 4. Tascioglu, Cihat
 5. Copur, Yalcin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...