skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Biomaterials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of hyaluronic acid and phospholipid based lubricants on friction within a human cartilage damage model

Forsey, Richard W ; Fisher, John ; Thompson, Jonathan ; Stone, Martin H ; Bell, Coral ; Ingham, Eileen

Biomaterials, September 2006, Vol.27(26), pp.4581-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9612 ; PMID: 16701868 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Forsey, RW
  2. Stone, Martin
  3. Bell, Coral
  4. Fisher, John
  5. Stone, Mh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...