skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Nhan đề tạp chí: Biological Psychiatry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of growth hormone-releasing factor on food consumption in anorexia nervosa patients and normals

Vaccarino, F J ; Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Black, R

Biological psychiatry, 01 April 1994, Vol.35(7), pp.446-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 8018795 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroanatomic correlates of CCK-4-induced panic attacks in healthy humans: a comparison of two time points

Javanmard, M ; Shlik, J ; Kennedy, S H ; Vaccarino, F J ; Houle, S ; Bradwejn, J

Biological psychiatry, 01 April 1999, Vol.45(7), pp.872-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 10202575 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pineal and adrenal function before and after refeeding in anorexia nervosa

Kennedy, S H ; Brown, G M ; Mcvey, G ; Garfinkel, P E

Biological psychiatry, 01 August 1991, Vol.30(3), pp.216-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 1912114 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphism of the serotonin 5-HT1B receptor gene (HTR1B) associated with minimum lifetime body mass index in women with bulimia nervosa

Levitan, R D ; Kaplan, A S ; Masellis, M ; Basile, V S ; Walker, M L ; Lipson, N ; Siegel, G I ; Woodside, D B ; Macciardi, F M ; Kennedy, S H ; Kennedy, J L

Biological psychiatry, 15 October 2001, Vol.50(8), pp.640-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 11690602 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low plasma cortisol in bulimia nervosa patients with reversed neurovegetative symptoms of depression

Levitan, R D ; Kaplan, A S ; Brown, G M ; Joffe, R T ; Levitt, A J ; Vaccarino, F J ; Kennedy, S H

Biological psychiatry, 01 February 1997, Vol.41(3), pp.366-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 9024959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kennedy, S.H.
 2. Kennedy, Sidney H
 3. Kennedy, Sh
 4. Vaccarino, F.J.
 5. Vaccarino, Franco J

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Female
 3. Medicine
 4. Chemistry
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...