skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Nhan đề tạp chí: Bioinformatics (Oxford, England) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing georeferenced population genetics data with Geneland: a new algorithm to deal with null alleles and a friendly graphical user interface

Guillot, Gilles ; Santos, Filipe ; Estoup, Arnaud

Bioinformatics, 2008, Vol.24(11), pp.1406-1407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btn136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D ockground resource for studying proteinprotein interfaces

Douguet, Dominique ; Chen, Huei - Chi ; Tovchigrechko, Andrey ; Vakser, Ilya A

Bioinformatics, 2006, Vol.22(21), pp.2612-2618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btl447

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biskit--a software platform for structural bioinformatics

Grünberg, Raik ; Nilges, Michael ; Leckner, Johan

Bioinformatics (Oxford, England), 15 March 2007, Vol.23(6), pp.769-70 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/bioinformatics/btl655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIOCHAM: an environment for modeling biological systems and formalizing experimental knowledge

Calzone, Laurence ; Fages, François ; Soliman, Sylvain

Bioinformatics (Oxford, England), 15 July 2006, Vol.22(14), pp.1805-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 16672256 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voro3D: 3D Voronoi tessellations applied to protein structures

Dupuis, Franck ; Sadoc, Jean-François ; Jullien, Rémi ; Angelov, Borislav ; Mornon, Jean-Paul

Bioinformatics (Oxford, England), 15 April 2005, Vol.21(8), pp.1715-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; PMID: 15217822 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...