skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Bioinformatics (Oxford, England) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIQUID: an-open source software for identifying lipids in LC-MS/MS-based lipidomics data

Kyle, Jennifer E ; Crowell, Kevin L ; Casey, Cameron P ; Fujimoto, Grant M ; Kim, Sangtae ; Dautel, Sydney E ; Smith, Richard D ; Payne, Samuel H ; Metz, Thomas O

Bioinformatics, 2017, Vol. 33(11), pp.1744-1746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btx046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DAnTE: a statistical tool for quantitative analysis of -omics data

Polpitiya, Ashoka D ; Qian, Wei - Jun ; Jaitly, Navdeep ; Petyuk, Vladislav A ; Adkins, Joshua N ; Camp, David G ; Anderson, Gordon A ; Smith, Richard D

Bioinformatics, 2008, Vol. 24(13), pp.1556-1558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btn217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

StrBioLib: a Java library for development of custom computational structural biology applications

Chandonia, John - Marc

Bioinformatics, 2007, Vol. 23(15), pp.2018-2020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btm269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TreeQ-VISTA: an interactive tree visualization tool with functional annotation query capabilities

Gu, Shengyin ; Anderson, Iain ; Kunin, Victor ; Cipriano, Michael ; Minovitsky, Simon ; Weber, Gunther ; Amenta, Nina ; Hamann, Bernd ; Dubchak, Inna

2007, Vol. 23(6), pp.764-766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btl643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProMAT: protein microarray analysis tool

White, Amanda M ; Daly, Don S ; Varnum, Susan M ; Anderson, Kevin K ; Bollinger, Nikki ; Zangar, Richard C

Bioinformatics (Oxford, England), 15 May 2006, Vol.22(10), pp.1278-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; PMID: 16595561 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylo-VISTA: interactive visualization of multiple DNA sequence alignments

Shah, Nameeta ; Couronne, Olivier ; Pennacchio, Len A ; Brudno, Michael ; Batzoglou, Serafim ; Bethel, E Wes ; Rubin, Edward M ; Hamann, Bernd ; Dubchak, Inna

Bioinformatics (Oxford, England), 22 March 2004, Vol.20(5), pp.636-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; PMID: 15033870 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chado case study: an ontology-based modular schema for representing genome-associated biological information

Mungall, Christopher J ; Emmert, David B

Bioinformatics, 2007, Vol. 23(13), pp.i337-i346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btm189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIPER: an advanced software package to support high-throughput LC-MS peptide identification

Monroe, Matthew E ; Tolić, Nikola ; Jaitly, Navdeep ; Shaw, Jason L ; Adkins, Joshua N ; Smith, Richard D

Bioinformatics (Oxford, England), 01 August 2007, Vol.23(15), pp.2021-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 17545182 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling high-throughput data management for systems biology: The Bioinformatics Resource Manager

Shah, Anuj R ; Singhal, Mudita ; Klicker, Kyle R ; Stephan, Eric G ; Wiley, H. Steven ; Waters, Katrina M

2007, Vol. 23(7), pp.906-909 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btm031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESC knowledgebase public portal

Syed, Mustafa H ; Karpinets, Tatiana V ; Parang, Morey ; Leuze, Michael R ; Park, Byung H ; Hyatt, Doug ; Brown, Steven D ; Moulton, Steve ; Galloway, Michael D ; Uberbacher, Edward C

Bioinformatics, 2012, Vol. 28(5), pp.750-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bts016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biocellion : accelerating computer simulation of multicellular biological system models

Kang, Seunghwa ; Kahan, Simon ; Mcdermott, Jason ; Flann, Nicholas ; Shmulevich, Ilya

Bioinformatics, 2014, Vol. 30(21), pp.3101-3108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene and translation initiation site prediction in metagenomic sequences

Hyatt, Doug ; Locascio, Philip F ; Hauser, Loren J ; Uberbacher, Edward C

Bioinformatics, 2012, Vol. 28(17), pp.2223-2230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bts429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (5)
 4. 2008đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smith, Richard D
 2. Hamann, Bernd
 3. Adkins, Joshua N
 4. Dubchak, Inna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...