skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Nhan đề tạp chí: Bioinformatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Branch: An interactive, web-based tool for testing hypotheses and developing predictive models

Gangavarapu, Karthik ; Babji, Vyshakh ; Meißner, Tobias ; Su, Andrew ; Good, Benjamin; Good, Benjamin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 30, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/bioinformatics/btw117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THEA: ontology-driven analysis of microarray data

Pasquier, Claude ; Girardot, Fabrice ; Jevardat De Fombelle, Karim ; Christen, Richard

Bioinformatics, 01 November 2004, Vol.20(16), pp.2636-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bth295

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Meisner, Tobias
  2. Christen, R
  3. Girardot, F.
  4. Good, BM
  5. Girardot

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...