skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computational Biology xóa Nhan đề tạp chí: Bioinformatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoscape.js: a graph theory library for visualisation and analysis

Franz, Max ; Lopes, Christian T ; Huck, Gerardo ; Dong, Yue ; Sumer, Onur ; Bader, Gary D

Bioinformatics (Oxford, England), 15 January 2016, Vol.32(2), pp.309-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 26415722 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btv557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TnT: a set of libraries for visualizing trees and track-based annotations for the web

Pignatelli, Miguel

Bioinformatics (Oxford, England), 15 August 2016, Vol.32(16), pp.2524-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 27153646 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btw210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PopGeV: a web-based large-scale population genome browser

Shi, Xinyi ; Peng, Jing ; Yu, Xiaohan ; Zhang, Xiaohong ; Li, Dongye ; Liu, Baohui ; Kong, Fanjiang ; Yuan, Xiaohui

Bioinformatics (Oxford, England), 15 September 2015, Vol.31(18), pp.3048-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 26002882 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btv324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Xiaohan
  2. Liu, Bh
  3. Dong, Yue
  4. Lopes, Christian T
  5. Franz, Max

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...