skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Megharaj, M xóa Nhan đề tạp chí: Biodegradation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of high molecular weight polyaromatic hydrocarbons co-contaminated with metals in liquid and soil slurries by metal tolerant PAHs degrading bacterial consortium

Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Biodegradation, 2012, Vol.23(6), pp.823-835 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-9820 ; E-ISSN: 1572-9729 ; DOI: 10.1007/s10532-012-9572-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic bioremediation potential of a new arsenite-oxidizing bacterium Stenotrophomonas sp. MM-7 isolated from soil

Bahar, Md. ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Biodegradation, 2012, Vol.23(6), pp.803-812 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-9820 ; E-ISSN: 1572-9729 ; DOI: 10.1007/s10532-012-9567-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitored natural attenuation of a long-term petroleum hydrocarbon contaminated sites: a case study

Naidu, Ravi ; Nandy, Subhas ; Megharaj, Mallavarapu ; Kumar, R. ; Chadalavada, Sreenivasulu ; Chen, Zuliang ; Bowman, Mark

Biodegradation, 2012, Vol.23(6), pp.881-895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-9820 ; E-ISSN: 1572-9729 ; DOI: 10.1007/s10532-012-9580-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singh, Brajesh K
  2. Naidu, R.
  3. Naidu, Ravi
  4. Megharaj, Mallavarapu
  5. Megharaj, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...