skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Cơ sở dữ liệu: IngentaConnect xóa Nhan đề tạp chí: Biochemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interaction of opioids and galanin in dorsal horn of the spinal cord in mononeuropathic rats

Zhang, Y P ; Yu, L C ; Lundeberg, T

Regulatory peptides, 29 January 2000, Vol.86(1-3), pp.89-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-0115 ; PMID: 10672907 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wright, A P
  2. Palmstierna, T
  3. Carlén, B
  4. Wadström, T
  5. Orosco, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...