skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Biochemical and Biophysical Research Communications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restricted expression of Neuroglobin in the mouse retina and co-localization with Melanopsin and Tyrosine Hydroxylase

Hundahl, C.A ; Fahrenkrug, J ; Luuk, H ; Hay-Schmidt, A ; Hannibal, J

Biochemical and Biophysical Research Communications, 17 August 2012, Vol.425(1), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2012.07.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of surface plasmon resonance for real-time analysis of the interaction of ZO-1 and occludin

Schmidt, A ; Utepbergenov, D I ; Krause, G ; Blasig, I E

Biochemical and biophysical research communications, 16 November 2001, Vol.288(5), pp.1194-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 11700038 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytotoxic activity of recombinant bFGF-rViscumin fusion proteins

Schmidt, A ; Möckel, B ; Eck, J ; Langer, M ; Gauert, M ; Zinke, H

Biochemical and biophysical research communications, 22 October 2000, Vol.277(2), pp.499-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 11032750 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of noncapped mRNA translation by the cap analogue, 7-methylguanosine-5′-phosphate

Seal, S.N ; Schmidt, A ; Tomaszewski, M ; Marcus, A

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1978, Vol.82(2), pp.553-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/0006-291X(78)90910-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.
  2. Tomaszewski, M.
  3. Hannibal, J
  4. Langer, M
  5. Seal, S.N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...