skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability and apoptotic activity of recombinant human cytochrome c

Olteanu, Alina ; Patel, Chetan N ; Dedmon, Matthew M ; Kennedy, Scott ; Linhoff, Michael W ; Minder, Camille M ; Potts, Patrick R ; Deshmukh, Mohanish ; Pielak, Gary J

Biochemical and Biophysical Research Communications, 2003, Vol.312(3), pp.733-740 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2003.10.182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vimentin, a cytoskeletal substrate of protein kinase C

Huang, Chi-Kuang ; Devanney, James F. ; Kennedy, Scott P.

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1988, Vol.150(3), pp.1006-1011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/0006-291X(88)90728-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of the Rat Adrenomedullin Receptor or a Putative Human Adrenomedullin Receptor Does Not Correlate with Adrenomedullin Binding or Functional Response

Kennedy, Scott P. ; Sun, Dexue ; Oleynek, Joseph J. ; Hoth, Christopher F. ; Kong, Jimmy ; Hill, Roger J.

Biochemical and Biophysical Research Communications, 27 March 1998, Vol.244(3), pp.832-837 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1006/bbrc.1998.8349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic stacking of an expected branch point adenosine in duplexes containing pseudouridine-modified or unmodified U2 snRNA sites.(Report)

Kennedy, Scott D. ; Bauer, William J. ; Wang, Wenhua ; Kielkopf, Clara L.

Biochemical and Biophysical Research Communications, April 2, 2019, Vol.511(2), p.416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2019.02.073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic stacking of an expected branch point adenosine in duplexes containing pseudouridine-modified or unmodified U2 snRNA sites

Kennedy, Scott D. ; Bauer, William J. ; Wang, Wenhua ; Kielkopf, Clara L.

Biochemical and Biophysical Research Communications, 2 April 2019, Vol.511(2), pp.416-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2019.02.073

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Wenhua
  2. Kennedy, S P
  3. Bauer, William J.
  4. Kennedy, Scott P.
  5. Kielkopf, Clara L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...