skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Nhan đề tạp chí: Biochemical Pharmacology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of experimental cirrhosis on cholephilic dye metabolism and excretion in the rat

Lopez, P ; De Lamo, M ; Gonzalez, P ; Tuñon, M J ; Gonzalez, J

Biochemical pharmacology, 15 July 1991, Vol.42(3), pp.704-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2952 ; PMID: 1859474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Delamo, M
  2. Gonzalez, Paquita
  3. Lopez, Pilar
  4. Tunon, M.J.
  5. Gonzalez, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...