skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: BioMedical Engineering OnLine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How smartphones are changing the face of mobile and participatory healthcare: an overview, with example from eCAALYX.(Review)(Report)

Boulos, Maged N Kamel ; Wheeler, Steve ; Tavares, Carlos ; Jones, Ray

BioMedical Engineering OnLine, April 5, 2011, Vol.10, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-925X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How smartphones are changing the face of mobile and participatory healthcare: an overview, with example from eCAALYX.(Review)(Report)

Boulos, Maged N Kamel ; Wheeler, Steve ; Tavares, Carlos ; Jones, Ray

BioMedical Engineering OnLine, April 5, 2011, Vol.10, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-925X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How smartphones are changing the face of mobile and participatory healthcare: an overview, with example from eCAALYX

Boulos, Maged N Kamel ; Wheeler, Steve ; Tavares, Carlos ; Jones, Ray

Biomedical engineering online, 05 April 2011, Vol.10, pp.24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1475-925X ; PMID: 21466669 Version:1 ; DOI: 10.1186/1475-925X-10-24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boulos, Maged N Kamel
  2. Tavares, Carlos
  3. Jones, Ray
  4. Wheeler, Steve
  5. Jones, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...