skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cena, Federica xóa Nhan đề tạp chí: Behaviour and Information Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How scales influence user rating behaviour in recommender systems

Cena, Federica ; Gena, Cristina ; Grillo, Pierluigi ; Kuflik, Tsvi ; Vernero, Fabiana ; Wecker, Alan J

Behaviour & Information Technology, 03 October 2017, Vol.36(10), pp.985-1004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-929X ; E-ISSN: 1362-3001 ; DOI: 10.1080/0144929X.2017.1322145

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a personal informatics system for users without experience in self-tracking: a case study

Rapp, Amon ; Marcengo, Alessandro ; Buriano, Luca ; Ruffo, Giancarlo ; Lai, Mirko ; Cena, Federica

Behaviour & Information Technology, 03 April 2018, Vol.37(4), pp.335-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-929X ; E-ISSN: 1362-3001 ; DOI: 10.1080/0144929X.2018.1436592

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cena, F.
  2. Cena, Federica
  3. Rapp, Amon
  4. Wecker, Alan
  5. Marcengo, Alessandro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...