skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Nhan đề tạp chí: BT TECHNOL J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All Channels Open -- Multimodal Human/Computer Interfaces

Wyard, P ; Churcher, G

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There's Nowt So Queer As Folk!

Attwater, D ; Mcgrail, L ; Sargent, N

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Stream Binding for a Pan-European Services Platform

Loosemore, P ; Sellin, E ; Rana, S

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.103-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Computing, Tomorrow's Panacea -- an Introduction to Current Technology

Condie, S

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.13-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Parlay Network API Specification

Yates, M ; Boyd, I

BT Technology Journal, Apr 2000, Vol.18(2), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Distributed Objects -- Opportunities and Challenges

Ainslie, J ; Fisher, M ; Mckee, P ; Pryce, N

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Custom Solutions for Complex Networks

Whalley, G ; Newson, D ; Linsell, K ; Palmer, M

BT Technology Journal, Apr 2000, Vol.18(2), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IP Address Management

Roberts, P ; Challinor, S

BT Technology Journal, Jul 2000, Vol.18(3), p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling Global Internet Networks

Howcroft, A

BT Technology Journal, Jul 2000, Vol.18(3), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Directions in Distributed Systems

Mckee, P ; Marshall, I ; Henning, I

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.137-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specifying Distributed System Services

Arief, L ; Little, M ; Shrivastava, S ; Speirs, N ; Wheater, S

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.126-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology Management in Enterprises

Cui, Z ; Tamma, V ; Bellifemine, F

BT Technology Journal, Oct 1999, Vol.17(4), pp.98-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributing Operational Support to Transform Business Operations

Mitchener, J ; Pengelly, A ; Freestone, D ; Childerhouse, A

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Issues in High-throughput Distributed Object Systems

Martin, P

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.60-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to IP Networks

Challinor, S

BT Technology Journal, Jul 2000, Vol.18(3), p.15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traffic Engineering

Spraggs, S

BT Technology Journal, Jul 2000, Vol.18(3), p.137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...