skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Nhan đề tạp chí: BMC systems biology, 8 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring metabolism flexibility in complex organisms through quantitative study of precursor sets for system outputs

Abdou-Arbi, Oumarou ; Lemosquet, Sophie ; Milgen, Jaap Van ; Siegel, Anne ; Bourdon, Jérémie; Bmc, Ed (Editor)

BMC Systems Biology, 2014, Vol.8(1), p.8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-0509 ; E-ISSN: 1752-0509 ; DOI: 10.1186/1752-0509-8-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...