skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: BMC evolutionary biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches for unravelling reassortment pathways.(Report)

Svinti, Victoria ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC Evolutionary Biology, Jan 1, 2013, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stops making sense: translational trade-offs and stop codon reassignment

Elgar Greg S ; Lichtenstein Conrad P ; Cotton James A ; Johnson Louise J ; Nichols Richard A ; Polly P David ; Le Comber Steven C

BMC Evolutionary Biology, 01 July 2011, Vol.11(1), p.227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-11-227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tree of genomes: An empirical comparison of genome-phylogeny reconstruction methods

Mcinerney James O ; Cotton James A ; Mccann Angela

BMC Evolutionary Biology, 01 November 2008, Vol.8(1), p.312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-8-312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of human gene family phylogenies

Cotton James A ; Page Roderic DM

BMC Evolutionary Biology, 01 August 2006, Vol.6(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-6-66

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton James A
  2. Cotton, James
  3. Cotton, J.A.
  4. Cotton, James A.
  5. McInerney, James O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...