skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: BMC Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participants’ accrual and delivery of HIV prevention interventions among men who have sex with men in sub-Saharan Africa: a systematic review

Nyato, Daniel ; Kuringe, Evodius ; Drake, Mary ; Casalini, Caterina ; Nnko, Soori ; Shao, Amani ; Komba, Albert ; Baral, Stefan ; Changalucha, John

BMC Public Health, Vol.18 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s12889-018-5303-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new public health context to understand male sex work

Minichiello, Victor ; Scott, John ; Callander, Denton

BMC Public Health, March 24, 2015, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-015-1498-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health care providers' perceptions of and attitudes towards induced abortions in sub-Saharan Africa and Southeast Asia: a systematic literature review of qualitative and quantitative data.(Medical condition overview)

Rehnstrom Loi, Ulrika ; Gemzell-Danielsson, Kristina ; Faxelid, Elisabeth ; Klingberg-Allvin, Marie

BMC Public Health, Feb 12, 2015, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-015-1502-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Casalini, Caterina
  2. Komba, A
  3. Shao, Amani
  4. Klingberg-Allvin, Marie
  5. Minichiello, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...