skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản BMC Neuroscience xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online detection of error-related potentials boosts the performance of mental typewriters

Schmidt, Nico ; Blankertz, Benjamin ; Treder, Matthias

BMC Neuroscience, 2012, Vol.13, p.19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712202 ; DOI: 10.1186/1471-2202-13-19

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blankertz, B.
  2. Schmidt Nico M
  3. Treder, M.S.
  4. Schmidt, Nico
  5. Schmidt, Nico M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...