skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: BMC Genomics xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NG6: Integrated next generation sequencing storage and processing environment

Mariette, Jérôme ; Escudié, Frédéric ; Allias, Nicolas ; Salin, Gérald ; Noirot, Céline ; Thomas, Sylvain ; Klopp, Christophe; Bmc, Ed (Editor)

BMC Genomics, 09 September 2012, Vol.13(1), p.462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-13-462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HGCS: an online tool for prioritizing disease-causing gene variants by biological distance

Itan, Yuval ; Mazel, Mark ; Mazel, Benjamin ; Abhyankar, Avinash ; Nitschke, Patrick ; Quintana-Murci, Lluis ; Boisson-Dupuis, Stephanie ; Boisson, Bertrand ; Abel, Laurent ; Zhang, Shen-Ying ; Casanova, Jean-Laurent; Bmc, Ed (Editor)

BMC Genomics, 03 April 2014, Vol.15(1), p.256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MafFilter: a highly flexible and extensible multiple genome alignment files processor

Dutheil, Julien Y ; Gaillard, Sylvain ; Stukenbrock, Eva H

BMC Genomics, Jan 22, 2014, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-53

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic data integration for ecological and evolutionary traits in non-model organisms

Tagu, Denis ; Colbourne, John ; Nègre, Nicolas

BMC Genomics, 2014, Vol.15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mariette, Jérôme
  2. Zhang, Shen-Ying
  3. Casanova, Jean-Laurent
  4. Gaillard, Sylvain
  5. Noirot, Céline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...