skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Nhan đề tạp chí: BMC Genomics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OxyGene: an innovative platform for investigating oxidative-response genes in whole prokaryotic genomes

Thybert, David ; Avner, Stéphane ; Lucchetti-Miganeh, Céline ; Chéron, Angélique ; Barloy-Hubler, Frédérique

BMC genomics, 31 December 2008, Vol.9, pp.637 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 19117520 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-9-637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AphanoDB: a genomic resource for Aphanomyces pathogens

Wincker Patrick ; Couloux Arnaud ; San Clemente Hélène ; Mathé Catherine ; Gaulin Elodie ; Madoui Mohammed-Amine ; Dumas Bernard

BMC Genomics, 01 December 2007, Vol.8(1), p.471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-8-471

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HGCS: an online tool for prioritizing disease-causing gene variants by biological distance

Itan, Yuval ; Mazel, Mark ; Mazel, Benjamin ; Abhyankar, Avinash ; Nitschke, Patrick ; Quintana-Murci, Lluis ; Boisson-Dupuis, Stephanie ; Boisson, Bertrand ; Abel, Laurent ; Zhang, Shen-Ying ; Casanova, Jean-Laurent

BMC genomics, 03 April 2014, Vol.15, pp.256 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 24694260 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BioMart--biological queries made easy

Smedley, Damian ; Haider, Syed ; Ballester, Benoit ; Holland, Richard ; London, Darin ; Thorisson, Gudmundur ; Kasprzyk, Arek

BMC genomics, 14 January 2009, Vol.10, pp.22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 19144180 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-10-22

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MafFilter: a highly flexible and extensible multiple genome alignment files processor

Dutheil, Julien Y ; Gaillard, Sylvain ; Stukenbrock, Eva H

BMC Genomics, Jan 22, 2014, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-53

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Shen-Ying
  2. Casanova, Jean-Laurent
  3. Lucchetti-Miganeh, Céline
  4. Gaillard, Sylvain
  5. Thorisson, Gudmundur

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...