skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Gene Expression xóa Nhan đề tạp chí: BMC Evolutionary Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stops making sense: translational trade-offs and stop codon reassignment.(Research article)

Johnson, Louise J. ; Cotton, James A. ; Lichtenstein, Conrad P. ; Elgar, Greg S. ; Nichols, Richard A. ; Polly, P David ; Le Comber, Steven C.

BMC Evolutionary Biology, July 29, 2011, Vol.11, p.227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stops making sense: translational trade-offs and stop codon reassignment.(Research article)

Johnson, Louise J. ; Cotton, James A. ; Lichtenstein, Conrad P. ; Elgar, Greg S. ; Nichols, Richard A. ; Polly, P David ; Le Comber, Steven C.

BMC Evolutionary Biology, July 29, 2011, Vol.11, p.227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Polly, P David
  2. Nichols, Richard A.
  3. Cotton, James A.
  4. Le Comber, Steven C.
  5. Lichtenstein, Conrad P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...