skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: BMC Bioinformatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objective and automated protocols for the evaluation of biomedical search engines using No Title Evaluation protocols.(Methodology article)

Campagne, Fabien

BMC Bioinformatics, Feb 29, 2008, Vol.9(132), p.132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and ontology for a G protein-coupled receptor oligomerization knowledge base.(Commentary)(Clinical report)

Skrabanek, Lucy ; Murcia, Marta ; Bouvier, Michel ; Devi, Lakshmi ; George, Susan R. ; Lohse, Martin J. ; Milligan, Graeme ; Neubig, Richard ; Palczewski, Krzysztof ; Parmentier, Marc ; Pin, Jean - Philippe ; Vriend, Gerrit ; Javitch, Jonathan A. ; Campagne, Fabien ; Filizola, Marta

BMC Bioinformatics, May 30, 2007, Vol.8(177), p.177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Campagne, Fabien
  2. Murcia, Marta
  3. Devi, Lakshmi
  4. Filizola, Marta
  5. Vriend, Gerrit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...