skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the Workshop on Advanced Visual Interfaces AVI xóa Nhan đề tạp chí: Avi, Working Conference On Advanced Visual Interfaces, 2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timelines for Mobile Web Usability Evaluation

Paternò, F ; Schiavone, A ; Pitardi, P

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 07 June 2016, pp.88-91

ISBN: 9781450341318 ; ISBN: 1450341314 ; DOI: 10.1145/2909132.2909272

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schiavone, A
  2. Pitardi, P
  3. Schiavone, A.G
  4. Paterno, F
  5. Paternò, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...