skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Nhan đề tạp chí: Autonomous Robots xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing ICP variants on real-world data sets: Open-source library and experimental protocol

Pomerleau, François ; Colas, Francis ; Siegwart, Roland ; Magnenat, Stéphane

Autonomous Robots, April 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5593 ; ISSN: 1573-7527 ; E-ISSN: 1573-7527 ; DOI: 10.3929/ethz-a-010137112

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipative kinodynamic planning: multi-objective robot navigation in urban and dynamic environments

Ferrer, Gonzalo ; Sanfeliu, Alberto

Autonomous Robots, 2019, Vol.43(6), pp.1473-1488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5593 ; E-ISSN: 1573-7527 ; DOI: 10.1007/s10514-018-9806-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Navigation in Dynamic Environments Using Case-Based Reasoning

Kruusmaa, Maarja

Autonomous Robots, 2003, Vol.14(1), pp.71-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5593 ; E-ISSN: 1573-7527 ; DOI: 10.1023/A:1020979520454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous localization and odometry self calibration for mobile robot

Martinelli, Agostino ; Tomatis, Nicola ; Siegwart, Roland

Autonomous Robots, 2007, Vol.22(1), pp.75-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5593 ; E-ISSN: 1573-7527 ; DOI: 10.1007/s10514-006-9006-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating Multi-Level Linguistic Spatial Descriptions from Range Sensor Readings Using the Histogram of Forces

Skubic, Marjorie ; Matsakis, Pascal ; Chronis, George ; Keller, James

Autonomous Robots, 2003, Vol.14(1), pp.51-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5593 ; E-ISSN: 1573-7527 ; DOI: 10.1023/A:1020927503616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Occupancy Grid Maps with Forward Sensor Models

Thrun, Sebastian

Autonomous Robots, 2003, Vol.15(2), pp.111-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5593 ; E-ISSN: 1573-7527 ; DOI: 10.1023/A:1025584807625

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Prototype Study of an Autonomous Robot Platform for Sewerage System Maintenance

Kirchner, Frank ; Hertzberg, Joachim

Autonomous Robots, 1997, Vol.4(4), pp.319-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5593 ; E-ISSN: 1573-7527 ; DOI: 10.1023/A:1008896121662

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractal Fitness Landscape and Loss of Robustness in Evolutionary Robot Navigation

Hoshino, Tsutomu ; Mitsumoto, Daisuke ; Nagano, Tohru

Autonomous Robots, 1998, Vol.5(2), pp.199-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5593 ; E-ISSN: 1573-7527 ; DOI: 10.1023/A:1008874222544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến2002  (1)
 3. 2003đến2006  (3)
 4. 2007đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Siegwart, Roland
 2. Kirchner, Frank
 3. Kruusmaa, Maarja
 4. Tomatis, Nicola
 5. Nagano, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...