skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Nhan đề tạp chí: Australian and New Zealand Journal of Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental tobacco smoke in homes, motor vehicles and licensed premises: community attitudes and practices

Walsh, Raoul A. ; Tzelepis, Flora ; Paul, Christine L. ; Mckenzie, Jeanie

Australian and New Zealand Journal of Public Health, Dec, 2002, Vol.26(6), p.536(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1326-0200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mckenzie, Jeanie
  2. Mckenzie, J
  3. Walsh, R A
  4. Paul, C L
  5. Tzelepis, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...