skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 142  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Educational Leader xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The age of the edupreneur

Gerver, Richard

Australian Educational Leader, Vol. 36, No. 2, Jun 2014: 5

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian government school principals respond to My School.

Mcguire, Roxy

Australian Educational Leader, March 2013, Vol.35(1), pp.12-16

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment on leadership effectiveness of school principals in the Amhara Region.

Melesse, Tadesse

Australian Educational Leader, July 2014, Vol.36(2), pp.44-49

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences of novice principals.

Lewis, Phil

Australian Educational Leader, Term 1, 2016, Vol.38(1), pp.26-28

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A personal view: The parody of Principalship

Gray, Henry

Australian Educational Leader, Vol. 33, No. 1, Mar 2011: 41-42

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What's your 'third space'?: - A principal's guide to looking after yourself

Collins, Wendy

Australian Educational Leader, Vol. 37, No. 1, Mar 2015: 43-44

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keys to leadership: Creating capacity in leadership teams

Avenell, Ken

Australian Educational Leader, Vol. 33, No. 4, Dec 2011: 43

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A personal view: Principals behaving badly

Halford, Bart

Australian Educational Leader, Vol. 33, No. 4, Dec 2011: 53-54

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning in the early years

Hay, Greg

Australian Educational Leader, Vol. 36, No. 2, Jun 2014: 20-21

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effecting change : school leaders learning together.

Ward, Lorraine

Australian Educational Leader, 2011, Vol.33(2), pp.44-46

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning and leadership

Avenell, Ken

Australian Educational Leader, Vol. 36, No. 2, Jun 2014: 16-18

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5 ways to ensure that staff hate working for you

Collins, Wendy

Australian Educational Leader, Vol. 39, No. 1, Mar 2017: 46-47

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ethical approach to sharing school successes in times of high-stakes accountability.

Spiller, Karen ; Smeed, Judy ; Kimber, Megan

Australian Educational Leader, Term 3, 2015, Vol.37(3), pp.60-63

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading a networked state primary school: Broulee Public School

Lee, Mal ; Kocovsk, Loreta

Australian Educational Leader, Vol. 33, No. 4, Dec 2011: [38]-41

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Custodian of a great public resource.

Bruniges, Michele

Australian Educational Leader, 2012, Vol.34(3), pp.11-14

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schools and the law

Tronc, Keith

Australian Educational Leader, Vol. 40, No. 1, Mar 2018: 76

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of distributed leadership in modern schooling contexts : delegation is not distributed leadership.

Silcox, Steffan ; Boyd, Ray ; Macneill, Neil

Australian Educational Leader, Term 4, 2015, Vol.37(4), pp.27-30

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering middle leaders : trends in school leadership research on the principal's impact on school effectiveness.

Carter, Amber

Australian Educational Leader, Term 1, 2016, Vol.38(1), pp.37-41

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The parody of principalship.

Gray, Henry

Australian Educational Leader, 2011, Vol.33(1), pp.41-42

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who guards the guard?

Avenell, Ken

Australian Educational Leader, Term 4, 2015, Vol.37(4), pp.42-44

ISSN: 1832-8245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 142  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (35)
 2. 2008đến2010  (49)
 3. 2011đến2013  (27)
 4. 2014đến2017  (26)
 5. Sau 2017  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (140)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Avenell, Ken
 2. McCormick, John
 3. Tronc, Keith
 4. Halford, Bart
 5. Marks, Warren

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...