skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Nhan đề tạp chí: Australasian Journal of Information Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creativity, Requirements and Perspectives

Oliver Hoffmann ; David Cropley ; Arthur Cropley ; Lemai Nguyen ; Paul Swatman

Australasian Journal of Information Systems, 01 November 2005, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-8618 ; E-ISSN: 1326-2238 ; DOI: 10.3127/ajis.v13i1.69

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consensus Making in Requirements Negotiation: the communication perspective

Jenny Price ; Jacob Cybulski

Australasian Journal of Information Systems, 01 November 2005, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-8618 ; E-ISSN: 1326-2238 ; DOI: 10.3127/ajis.v13i1.72

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements Engineering: a close look at industry needs and a model curricula

Oliver Minor ; Jocelyn Armarego

Australasian Journal of Information Systems, 01 November 2005, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-8618 ; E-ISSN: 1326-2238 ; DOI: 10.3127/ajis.v13i1.71

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues in IT Service-Oriented Requirements Engineering

Sharman Lichtenstein ; Lemai Nguyen ; Alexia Hunter

Australasian Journal of Information Systems, 01 November 2005, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-8618 ; E-ISSN: 1326-2238 ; DOI: 10.3127/ajis.v13i1.70

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements Engineering and Software Project Success: an industrial survey in Australia and the U.S

June Verner ; Karl Cox ; Steven Bleistein ; Narciso Cerpa

Australasian Journal of Information Systems, 01 November 2005, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-8618 ; E-ISSN: 1326-2238 ; DOI: 10.3127/ajis.v13i1.73

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automating Requirements Refinement with Cross-Domain Requirements Classification

Jacob Cybulski ; Karl Reed

Australasian Journal of Information Systems, 01 May 1999, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-8618 ; E-ISSN: 1326-2238 ; DOI: 10.3127/ajis.v6i2.297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lemai Nguyen
  2. Nguyen, Lemai
  3. Jacob Cybulski
  4. Cybulski, Jacob
  5. Paul Swatman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...