skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Nhan đề tạp chí: Australasian Journal of Educational Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing learning outcomes through new e-textbooks : a desirable combination of presentation methods and concept maps.

Huang, Kuo-Liang ; Chen, Kuo-Hsiang ; Ho, Chun-Heng

Australasian Journal of Educational Technology, 2014, Vol.30(5), pp.600-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-3098 ; E-ISSN: 1449-5554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adopting an electronic test book for a postgraduate accounting course : an experiential study.

Schoch, Herbert P. ; Teoh, Hai Yap ; Kropman, Margaret

Australasian Journal of Educational Technology, 2006, Vol.22(2), pp.166-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-3098 ; E-ISSN: 1449-5554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Kuo-Hsiang
  2. Huang, Kuo-Liang
  3. Huang, Kuo - Liang
  4. Chen, K.-H.
  5. Ho, Chun-Heng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...