skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Atmospheric Measurement Techniques xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional performance of MIPAS observation modes in the upper-troposphere/lower-stratosphere

Carlotti, M. ; Castelli, E. ; Papandrea, E.

Atmospheric Measurement Techniques, 2011, Vol.4(2), p.355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18671381 ; E-ISSN: 18678548

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Position error in profiles retrieved from MIPAS observations with a 1-D algorithm

Carlotti, M. ; Arnone, E. ; Castelli, E. ; Dinelli, B. M. ; Papandrea, E.

Atmospheric Measurement Techniques, Feb 20, 2013, Vol.6(2), p.419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-1381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the Arctic UTLS composition in presence of clouds using millimetre-wave heterodyne spectroscopy

Castelli, E. ; Dinelli, B. ; Bianco, S. ; Gerber, D. ; Moyna, B. ; Siddans, R. ; Kerridge, B. ; Cortesi, U.

Atmospheric Measurement Techniques, 2013, Vol.6(10), p.2683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18671381 ; E-ISSN: 18678548 ; DOI: 10.5194/amt-6-2683-2013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The MIPAS2D database of MIPAS/ENVISAT measurements retrieved with a multi-target 2-dimensional tomographic approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MIPAS2D database of MIPAS/ENVISAT measurements retrieved with a multi-target 2-dimensional tomographic approach

Dinelli, B. M. ; Arnone, E. ; Brizzi, G. ; Carlotti, M. ; Castelli, E. ; Magnani, L. ; Papandrea, E. ; Prevedelli, M. ; Ridolfi, M.

Atmospheric Measurement Techniques, 2010, Vol.3(2), pp.355-374 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-8548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/amt-3-355-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of temperature field inhomogeneities on the retrieval of atmospheric species from MIPAS IR limb emission spectra

Kiefer, M. ; Arnone, E. ; Dudhia, A. ; Carlotti, M. ; Castelli, E. ; Von Clarmann, T. ; Dinelli, B. ; Kleinert, A. ; Linden, A. ; Milz, M. ; Papandrea, E. ; Stiller, G.

Atmospheric Measurement Techniques, 2010, Vol.3(5), p.1487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18671381 ; E-ISSN: 18678548

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the Arctic UTLS composition in presence of clouds using millimetre-wave heterodyne spectroscopy.(Report)

Castelli, E. ; M. Dinelli, B. ; Del Bianco, S. ; Gerber, D. ; Moyna, B. P. ; Siddans, R. ; Kerridge, B. J. ; Cortesi, U.

Atmospheric Measurement Techniques, Oct 16, 2013, Vol.6(10), p.2683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-1381

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castelli, E
  2. E. Castelli
  3. B. M. Dinelli
  4. M. Carlotti
  5. Carlotti, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...