skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Nhan đề tạp chí: Astrophysical Journal Supplement xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pluto: a numerical code for computational astrophysics

Mignone, A. ; Bodo, G. ; Massaglia, S. ; Matsakos, T. ; Tesileanu, O. ; Zanni, C. ; Ferrari, A.

The Astrophysical Journal Supplement Series, 2007, Vol.170(1), pp.228-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0067-0049 ; E-ISSN: 1538-4365 ; DOI: 10.1086/513316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tesileanu, O
  2. Bodo, G
  3. A. Mignone
  4. Mignone, A
  5. A. Ferrari

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...