skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Mesinger, Andrei xóa Nhan đề tạp chí: Astrophysical Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emulating Simulations of Cosmic Dawn for 21cm Power Spectrum Constraints on Cosmology, Reionization, and X-ray Heating

Kern, Nicholas ; Liu, Adrian ; Parsons, Aaron ; Mesinger, Andrei ; Greig, Bradley; Greig, Bradley (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 24, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aa8bb4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Results from EDGES High-Band: II. Constraints on Parameters of Early Galaxies

Monsalve, Raul ; Greig, Bradley ; Bowman, Judd ; Mesinger, Andrei ; Rogers, Alan ; Mozdzen, Thomas ; Kern, Nicholas ; Mahesh, Nivedita; Mahesh, Nivedita (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 20, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aace54

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early galaxy formation in warm dark matter cosmologies

Dayal, Pratika ; Mesinger, Andrei ; Pacucci, Fabio; Pacucci, Fabio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 7, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0004-637X/806/1/67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAPER-64 Constraints On Reionization II: The Temperature Of The z=8.4 Intergalactic Medium

Pober, Jonathan C. ; Ali, Zaki S. ; Parsons, Aaron R. ; Mcquinn, Matthew ; Aguirre, James E. ; Bernardi, Gianni ; Bradley, Richard F. ; Carilli, Chris L. ; Cheng, Carina ; Deboer, David R. ; Dexter, Matthew R. ; Furlanetto, Steven R. ; Grobbelaar, Jasper ; Horrell, Jasper ; Jacobs, Daniel C. ; Klima, Patricia J. ; Kohn, Saul A. ; Liu, Adrian ; Macmahon, David H. E. ; Maree, Matthys ; Mesinger, Andrei ; Moore, David F. ; Razavi-Ghods, Nima ; Stefan, Irina I. ; Walbrugh, William P. ; Walker, Andre ; Zheng, Haoxuan

Arxiv ID: 1503.00045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Simulations of Early Structure Formation and Reionization

Mesinger, Andrei ; Furlanetto, Steven

Arxiv ID: 0704.0946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on Reionization and Source Properties from the Absorption Spectra of z>6.2 Quasars

Mesinger, Andrei ; Haiman, Zoltan

Astrophys.J.660:923-932,2007 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0610258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on the small-scale power spectrum of density fluctuations from high-redshift gamma-ray bursts

Mesinger, Andrei ; Perna, Rosalba ; Haiman, Zoltan

Astrophys.J. 623 (2005) 1-10 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0501233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mesinger, Andrei
  2. Mesinger, A
  3. Liu, Adrian
  4. Parsons, Aaron R.
  5. Greig, Bradley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...