skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Năm xuất bản: Trước1978 xóa Nhan đề tạp chí: Astrophysical Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Composition Changes on Evolutionary Tracks of Double-Shell Models

Scalo, John M ; Ulrich, Roger K; California Institute of Technology, Pasadena (Corporate Author)

Astrophysical Journal, 01 September 1975, Vol.200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-637X ; E-ISSN: 1538-4357 ; DOI: 10.1086/153837

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ulrich, Roger K
  2. Scalo, John M.
  3. California Institute of Technology, Pasadena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...