skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Astronomy And Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Table Access Protocol: Providing standard access to astronomical data

Nandrekar-Heinis, D ; Michel, L ; Louys, M ; Bonnarel, F

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.37-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.08.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Binary star DataBase BDB development: Structure, algorithms, and VO standards implementation

Kovaleva, D ; Kaygorodov, P ; Malkov, O ; Debray, B ; Oblak, E

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.119-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.02.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AstroStat—A VO tool for statistical analysis

Kembhavi, A.K ; Mahabal, A.A ; Kale, T ; Jagade, S ; Vibhute, A ; Garg, P ; Vaghmare, K ; Navelkar, S ; Agrawal, T ; Chattopadhyay, A ; Nandrekar, D ; Shaikh, M

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.126-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.02.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The virtual observatory registry

Demleitner, M ; Greene, G ; Le Sidaner, P ; Plante, R.L

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.07.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Client interfaces to the Virtual Observatory Registry

Demleitner, M ; Harrison, P ; Taylor, M ; Normand, J

Astronomy and Computing, April 2015, Vol.10, pp.88-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.01.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reprint of: Client interfaces to the Virtual Observatory Registry

Demleitner, M ; Harrison, P ; Taylor, M ; Normand, J

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.91-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.04.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armenian virtual observatory simple image access service

Knyazyan, A.V ; Astsatryan, H.V ; Mickaelian, A.M

Astronomy and Computing, April 2017, Vol.19, pp.23-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2017.03.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual observatory publishing with DaCHS

Demleitner, M ; Neves, M.C ; Rothmaier, F ; Wambsganss, J

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.27-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.08.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euro-VO—Coordination of virtual observatory activities in Europe

Genova, Françoise ; Allen, Mark G ; Arviset, Christophe ; Lawrence, Andy ; Pasian, Fabio ; Solano, Enrique ; Wambsganss, Joachim

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.181-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.03.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VObs.it, the Italian contribution to the international Virtual Observatory—History, activities, strategy

Pasian, F

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.169-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.01.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data modeling for the virtual observatory

Louys, Mireille

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.74-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.03.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planetary Science Virtual Observatory architecture

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Berthier, J ; Henry, F ; Chauvin, C ; André, N ; Génot, V ; Jacquey, C ; Gangloff, M ; Bourrel, N ; Schmitt, B ; Capria, M.T ; Chanteur, G

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.07.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy (APIS) service

Lamy, L ; Prangé, R ; Henry, F ; Le Sidaner, P

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.138-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.01.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EPN-TAP protocol for the Planetary Science Virtual Observatory

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Berthier, J ; Henry, F ; Molinaro, M ; Giardino, M ; Bourrel, N ; André, N ; Gangloff, M ; Jacquey, C ; Topf, F

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.52-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.07.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building an archive with Saada

Michel, L ; Motch, C ; Nguyen, H.N ; Pineau, F.X

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.45-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.08.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VO-compliant workflows and science gateways

Castelli, G ; Taffoni, G ; Sciacca, E ; Becciani, U ; Costa, A ; Krokos, M ; Pasian, F ; Vuerli, C

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.102-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.02.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile applications and Virtual Observatory

Schaaff, A ; Jagade, S

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.155-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.03.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAMI Galaxy Survey: A prototype data archive for Big Science exploration

Konstantopoulos, I.S ; Green, A.W ; Foster, C ; Scott, N ; Allen, J.T ; Fogarty, L.M.R ; Lorente, N.P.F ; Sweet, S.M ; Hopkins, A.M ; Bland-Hawthorn, J ; Bryant, J.J ; Croom, S.M ; Goodwin, M ; Lawrence, J.S ; Owers, M.S ; Richards, S.N

Astronomy and Computing, November 2015, Vol.13, pp.58-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.08.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud access to interoperable IVOA-compliant VOSpace storage

Bertocco, S ; Dowler, P ; Gaudet, S ; Major, B ; Pasian, F ; Taffoni, G

Astronomy and Computing, July 2018, Vol.24, pp.36-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2018.05.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Virtual Astronomical Observatory: Re-engineering access to astronomical data

Hanisch, R.J ; Berriman, G.B ; Lazio, T.J.W ; Emery Bunn, S ; Evans, J ; Mcglynn, T.A ; Plante, R

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.190-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.03.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le Sidaner, P.
  2. Demleitner, M.
  3. Pasian, F
  4. Bourrel, N.
  5. Gangloff, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...