skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa Chủ đề: Searching xóa Nhan đề tạp chí: Aslib Proceedings xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of astronomy astrophysics scientists

Sahu, Hemant Kumar ; Nath Singh, Surya

Aslib Proceedings, 01 February 2013, Vol.65(2), pp.109-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531311313961

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate students' interaction with online information resources in their academic tasks

He, Daqing ; Wu, Dan ; Yue, Zhen ; Fu, Anna ; Thien Vo, Kim

Aslib Proceedings, 23 November 2012, Vol.64(6), pp.615-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531211281715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web search efficacy: definition and implementation

Mansourian, Yazdan

Aslib Proceedings, 06 July 2008, Vol.60(4), pp.349-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530810887980

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge input for the domain of information science; A bibliometric and citation analysis study

Ming-yueh Tsay

Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 2013, Vol.65(2), p.203-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; DOI: 10.1108/00012531311314005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative information seeking

Lee, Shu-Shing ; Theng, Yin-Leng ; Hoe-Lian Goh, Dion

Aslib Proceedings, 29 May 2007, Vol.59(3), pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530710752016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...