skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa Chủ đề: Searching xóa Nhan đề tạp chí: Aslib Journal of Information Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring barriers of enterprise search implementation: a qualitative user study

Stocker, Alexander ; Richter, Alexander ; Kaiser, Christian ; Softic, Selver

Aslib Journal of Information Management, 21 September 2015, Vol.67(5), pp.470-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-3806 ; DOI: 10.1108/AJIM-03-2015-0035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving retrieval relevance using users' explicit feedback

Balakrishnan, Vimala ; Ahmadi, Kian ; Ravana, Sri Devi

Aslib Journal of Information Management, 2016, pp.76-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20503806 ; E-ISSN: 17583748 ; DOI: 10.1108/AJIM-07-2015-0106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...