skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Asian Survey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan in 2009: A Historic Election Year

Arase, David

Asian Survey, Jan/Feb 2010, Vol.50(1), pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.1.40

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-Traditional Security in China-ASEAN Cooperation: The Institutionalization of Regional Security Cooperation and the Evolution of East Asian Regionalism

Arase, David

Asian Survey, Jul/Aug 2010, Vol.50(4), pp.808-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.4.808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, the active state?

Arase, David

Asian Survey, July-August, 2007, Vol.47(4), p.560(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan in 2008: A Prelude to Change?

Arase, David

Asian Survey, Jan/Feb 2009, Vol.49(1), pp.107-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2009.49.1.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese policy toward democracy and human rights in Asia

Arase, David

Asian Survey, Oct, 1993, Vol.33(10), p.935(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, the Active State?: Security Policy after 9/11

Arase, David

Asian Survey, Jul/Aug 2007, pp.560-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2007.47.4.560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arase, D.
  2. Arase, David
  3. David Arase

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...