skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Nhan đề tạp chí: Asian Studies Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Chinese Migrants to Australia: A Critique of the Sojourner Narrative on Nineteenth-century Chinese Migration to British Colonies

Gao, Mobo

Asian Studies Review, 03 July 2017, Vol.41(3), pp.389-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2017.1336747

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescuing Women, Building the Nation: The Sexual Politics of Rescuing Foster Daughters in Postcolonial Taiwan

Yen, Wan-Chen

Asian Studies Review, 03 April 2015, Vol.39(2), pp.284-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2015.1026796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergence of Life Politics among Neidiban Tibetan College Graduates and its Implications for Pedagogy

Yi, Lin

Asian Studies Review, 02 January 2019, Vol.43(1), pp.56-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2018.1551858

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of Mao Zedong's Yan'an "Talks" in the Subei Base Area - The Chen Dengke 陈登科 "Phenomenon"

Irving, Robert J

Asian Studies Review, 02 July 2016, Vol.40(3), pp.360-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2016.1192579

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing Fish for the Nation: Food Security and Governmentality in Japan

Barclay, Kate ; Epstein, Charlotte

Asian Studies Review, 01 June 2013, Vol.37(2), pp.215-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2013.769498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China, Natural Resources, Sovereignty and International Law

Saul, Ben

Asian Studies Review, 01 June 2013, Vol.37(2), pp.196-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2013.769497

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gao, Mobo
  2. Saul, Ben
  3. Yen, Wan-Chen
  4. Yi, L.
  5. Saul, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...